همکاران مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه تهران

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت و پست اجرایی

ایمیل

تلفن‌داخلی

تلفن مستقیم

علی بزرگی امیری

 

رئیس مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران

alibozorgi@ut.ac.ir

3595

۰۹۱۲۶۰۵۵۲۴۵

مجید احمدی کافشانی

کارشناس مسئول تدوین محتوای دوره‌های آموزشی

Majidahmadi@ut.ac.ir

۳۵۹۵

 

اعظم‌السادات سیدی

کارشناس اجرای دوره‌های آموزشی

stc@ut.ac.ir

۳۵۹۴

 

 

مهدی گلبهاری

کارشناس تولید محتوا

m_golbahari@ut.ac.ir

   

مجید نویدی ثمرین

کارمند تدارکات و پشتیبانی