دوره های ویژه اعضای هیأت علمی

ردیف

عنوان دوره

۱

رصد و ارزیابی یادگیری دانش پذیران

۲

تهیه سناریوی تدریس و ویدیوهای آموزشی

۳

یادگیری فعالیت محور و دانشجو محور و اجرای آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه

۴

طراحی منابع آموزشی و انواع آن در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه

۵

طراحی تدریس و مدل دستور