دوره های ویژه مدیران

ردیف

عنوان دوره

۱

مدیریت عملکرد کارکنان (۱)

۲

مدیریت عملکرد کارکنان (۲)

۳

آشنایی با کمیسیون برنامه‌ریزی منابع انسانی و فضای فیزیکی

۴

آشنایی با حسابداری تعهدی

۵

آشنایی با سیاست‌های مالی دانشگاه (لیست خرید)

۶

آشنایی با برنامه‌ریزی ساختار جدید تشکیلات و بودجه

۷

آشنایی با برنامه‌ریزی نیروی انسانی (۱)

۸

آشنایی با برنامه‌ریزی نیروی انسانی (۲)

۹

بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی مالی (۱)

۱۰

بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی مالی (۲)

۱۱

برنامه راهبردی دانشگاه و چگونگی تهیه برنامه اقدام ( Action plan‌ )

۱۲

دانشگاه سبز ( Green University )