برگزاری کارگاه های آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آمادگی آزمون PMP نرم افزار های مدیریت پروژه (MSP,P۶,EXCEL)

برگزاری کارگاه های آنلاین مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK آمادگی آزمون PMP نرم افزار های مدیریت پروژه (MSP,P۶,EXCEL)

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

آمادگی آزمون PMP

نرم افزارهای مدیریت پروژه (MSP,P6,Excel‎)

کارگاه‌های (آنلاین):

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (ویرایش ششم)‎

آمادگی آزمون PMP

نرم افزارهای مدیریت پروژه (MSP,P6,Excel‎)

مدرسان:
مهندس بهروز فرهاد زارع
(PFMP,RMP,PMP)

مهندس سید سینا آریا
IE Softwares Specialist
PM Softwares Specialist
ERP Specialist