معرفی رئیس مرکز آموزش های ضمن خدمت

 

دکتر علی بزرگی امیری

رئیس مرکز آموزش‌های ضمن خدمت دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده‌های فنی

 

ایمیل

تلفن‌داخلی

تلفن مستقیم

alibozorgi@ut.ac.ir

3595

۰۹۱۲۶۰۵۵۲۴۵