آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم طرح درسفرم ها
فرم معرفی فراگیران دوره آموزشیفرم ها
فرم درخواست اخذ مجوز دوره برگزاری دوره به منظور توانمندسازی کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمیفرم ها
بخشنامه شش ماه دوم سال ۱۴۰۱آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه نخست سال ۱۴۰۱آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه دوم سال ۱۴۰۰آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه شش ماه نخست سال ۱۴۰۰آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل زمستان ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل پائیز ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل بهار ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل بهار ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل تابستان ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل پائیز ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل زمستان ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل تابستان ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
صورتجلسه هیات رئیسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی
آیین‌نامه افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه ای اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه تهرانآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی
بند ۵ صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص امتیاز گذراندن دوره ها در ترفیع سالانهآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی
دستور العمل اجرایی آیین نامه افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای اعضای هیات علمیآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی
تفاهم نامه همکاری با بنیاد ملی نخبگانتفاهم نامه ها