معرفی سرپرست مرکز آموزش های حرفه ای مدیران و کارکنان

 

دکتر حمیدرضا یزدانی

سرپرست مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان

عضو هیات علمی بخش تخصصی مدیریت بازرگانی و اجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشکدگان فارابی