شماره حساب مرکز

شماره حساب غیرقابل برداشت دانشگاه تهران
 4001070103006825  
 شماره شبا
 IR 830100004001070103006825
به نام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 
319070174140120000000000503401 
توجه مهم :

حتما کد شناسه واریز، حین پرداخت قید گردد.