آیین‌نامه افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه ای اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه تهران