بند ۵ صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص امتیاز گذراندن دوره ها در ترفیع سالانه