تفاهم نامه همکاری با موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس