بخشنامه استفاده از سرویس ویدئو کنفرانس استانداری تهران