بخشنامه حذف اقلام اطلاعات مربوط به اقدامات از کار برگ‌های کاغذی و الکترونیکی ‌‌