اجرای فرآیندهای مدیریت آموزش

مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران، خدمات مشاوره تخصصی در حوزه مدیریت آموزش شامل نیازسنجی، تأمین محتوا، برگزاری و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی را با رویکردی علمی و کاربردی به سازمان های دولتی و خصوصی ارائه می نماید. در فاز نخست، جلساتی در محل سازمان های متقاضی با مدیران و کارشناسان آموزش و دیگر واحدهای مربوطه به منظور عارضه یابی چرخه مدیریت آموزش برگزار می شود و گزارشی از نحوه عملکرد جاری سیستم مدیریت آموزش ارائه می گردد. همچنین برای برطرف شدن مشکلات و گلوگاه های سیستم مدیریت آموزش، با استفاده از عارضه یابی انجام شده، پروژه های بهبود به سازمان متقاضی ارائه می گردد که مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان می تواند به عنوان مجری و یا مشاوردر کنار سازمان به منظور انجام پروژه های بهبود پیشنهادی باقی بماند.

  • اجرای دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت در محل سازمان یا مرکز آموزش یا به صورت برخط 
  • اجرای دوره های آموزشی های تخصصی و حرفه ای برای مدیران سازمان ها 
  • نیازسنجی آموزشی برای سازمان هادر سطوح مختلف کارکنان سازمان ها
  • طراحی و تدوین مدل های شایستگی و تعیین دوره های مورد نیاز برای مدیران سازمان ها
  • طراحی و برنامه ریزی آموزشی و تدوین محتوای دوره های آموزشی مورد نیاز
  • شناسایی و تامین اساتید مجرب برای اجرای دوره ها
  • ارزیابی و اثربخشی دوره ها و ارائه گزارش های مدیریتی