خدمات مشاوره ای و عارضه یابی فرآیندهای مدیریت آموزش سازمان ها

بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی ممکن است دارای واحد آموزش مستقر نباشند و مجبور به برون سپاری آموزش‌ها باشند که با توجه به عدم شناخت مؤسسات آموزشی در ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای سازمان، امری غیر اثر بخش باشد. به این منظور مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران آمادگی استقرار سامانه‌ها و فرآیندهای مدیریت آموزش را در سازمان‌ها دارد. به این منظور واحد آموزش سازمانی در سازمان‌ها از نظر منایع انسانی مورد نیاز، فرآیندهای آموزشی، سامانه‌های فناوری اطلاعات، کلیه سیستم‌های مدیریتی و استانداردهای آموزشی مورد نیاز طراحی و استقرار می‌یابند و این مرکز سازمان را تا به جریان انداختن واحد آموزش مستقل همراهی می‌کند.

  • برگزاری جلسات مشاوره با سازمان متقاضی جهت آسیب شناسی فرآیند آموزش
  • بررسی فرآیندهای و زیر فرآیندهای مدیریت آموزش و شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیندها و سیستم‌ها
  • ارائه راهکارها برای بهبود، افزایش کارایی و اثربخشی آموزش‌های سازمانی
  • تعریف پروژه‌های بهبود برای برطرف کردن عارضه‌های شناسایی شده
  • امکان پیاده سازی پروژه‌های پیشنهادی از جانب مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان
  • امکان مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه‌های بهبود از جانب سازمان یا پیمانکار طرف سوم