اعتباربخشی و صدور گواهینامه های معتبر و مورد تایید دانشگاه تهران و وزارت عتف

مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران، به عنوان ناظر می تواند بر اجرای اثر بخش دوره های آموزشی سازمان های دولتی و خصوصی علاوه بر اجرا، نظارت داشته باشد و گواهینامه معتبر و مورد تایید دانشگاه تهران را برای دانش پذیرانی که با موفقیت دوره آموزشی را سپری نموده اند، صادر نماید. لازم به ذکر است که نیاز است تا سازمان های متقاضی برای اعتباربخشی و صدور گواهینامه های مربوطه، استانداردهای مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان را در تمامی فرآیندهای آموزشی خود رعایت کنند که این امر با نظارت این مرکز قابل احراز می باشد.

  • ارزیابی و تایید صلاحیت اساتید دوره ها
  • نظارت بر دوره های آموزش خارج از مرکز جهت تایید کیفیت دوره ها
  • صدور گواهینامه های معتبر برای دوره های ارزیابی شده
  • امکان احراز صلاحیت گواهینامه های صادره از طریق تارنمای مرکز