استقرار سامانه های مدیریت آموزش

بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی ممکن است دارای واحد آموزش مستقر نباشند و مجبور به برون سپاری آموزش ها باشند که با توجه به عدم شناخت موسسات آموزشی در ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای سازمان، امری غیر اثر بخش باشد. به این منظور مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران آمادگی استقرار سامانه ها و فرآیندهای مدیریت آموزش را در سازمان ها دارد. به این منظور واحد آموزش سازمانی در سازمان ها از نظر منایع انسانی مورد نیاز، فرآیندهای آموزشی، سامانه های فناوری اطلاعات، کلیه سیستم های مدیریتی و استانداردهای آموزشی مورد نیاز طراحی و استقرار می یابند و این مرکز سازمان را تا به جریان انداختن واحد آموزش مستقل همراهی میکند.

  • طراحی و پیاده سازی وب سایت آموزشی های سازمانی
  • طراحی و پیاده سازی سیستم یادگیری الکترونیکی
  • طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی
  • طراحی و پیاده سازی سامانه یادگیری
  • طراحی و پیاده سازی دوره های آموزشی  مبتنی بر موبایل
  • طراحی اپلیکیشن های مورد نیاز در حوزه آموزش