معرفی مرکز

معرفی مرکز

امروزه یکی از مهمترین وظایف سازمان ها، شناسایی و اجرای برنامه های آموزشی و توانمندسازی شغلی و فردی کارکنان به منظور افزایش مهارت ها و در نهایت افزایش کارایی و اثربخشی آنان در سازمان می باشد. امروزه سازمان‌هایی پیشرو محسوب می‌شوند که به امر آموزش، توانمندسازی و توسعه منابع انسانی تاکید و اهتمام دارند. آموزش نیروی انسانی و نیرومند کردن کسانی که در سازمان‌ها به خدمت مشغول هستند، در سراسر جهان به عنوان یکی از برنامه‌های حیاتی و راهبردی مدیریت در راستای دستیابی به سازمان های یادگیرنده شناخته شده است و این بدان دلیل است که همه اهداف و برنامه‌های دیگر سازمان، به کیفیت این عامل پیوند خورده است. سازمان یادگیرنده می‌تواند این گونه توصیف شود: سازمانی که آینده خودش را جستجو می‌کند، سازمانی که یادگیری را یک فرآیند خلاق و جاری برای اعضایش در نظر می‌گیرد و سازمانی که پیشرفت، تغییرات و تحولاتش در جهت پاسخ به نیازها و خواسته‌های افراد درون و بیرون سازمان می‌باشد.
در همین راستا و نظر به اهمیت موضوع، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی، تصمیم به ایجاد مرکزی تحت عنوان مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان در قالب اداره کل ذیل معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران گرفت. این مجموعه، با هدف ارائه خدمات آموزش های سازمانی و مشاوره‌ای به کارکنان و مدیران دانشگاه تهران و سایر سازمان ها و جامعه، با بهره گیری از توان علمی و تخصصی اساتید مجرب و توانمندی های دانشگاه تهران، با عنوان مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران تشکیل گردید. در حال حاضر، ریاست مرکز برعهده آقای دکتر علی بزرگی امیری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع، می‌باشد.