راهبردهای مرکز

راهبردهای مرکز

• ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه‌های توانمندسازی منابع انسانی با برنامههای توسعهای دانشگاه و کشور؛
• ایجاد یکپارچگی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به عنوان رویکردی فرآیندی-تعاملی؛
• ایجاد تناسب بین برنامه های آموزشی با نیازهای شغلی و سازمانی و اجتناب از آموزش‌های غیرضروری؛
ارتقا سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمند‏سازی و ارتقا سرمایه انسانی از طریق آموزش؛
• بهره‏ گیری از استانداردهای ملی و بین‏ المللی در مدیریت و راهبری فرآیند آموزش؛
• استفاده از رویکردها، مدل‏‌ها، روشها و فناوری‌های نوین در مدیریت فرآیند آموزش؛
• تمرکز بر آموزش‌های کوتاه مدت کاربردی و مهارتی؛
• ایجاد انگیزه خودشکوفایی و موفقیت فردی و سازمانی به صورت خود کنترلی؛
• بهره گیری از توان واحدهای مختلف دانشگاه در برگزاری دورهها (با نظارت مرکز)؛
• استفاده از منابع و ظرفیتهای درون و برون دانشگاهی در تأمین خدمات برتر آموزشی.