ماموریت ها

ماموریت ها
  •  آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی دانشگاه و سازمان­های کشور و منطقه (قبل از انتصاب، حین خدمت و پس از آن)؛
  • ارائه خدمات آموزشی، مشاوره­ای و عارضه­یابی فرآیندهای آموزش سازمان­های صنعتی و خدماتی، دولتی و خصوصی؛
  • مدیریت فرآیند آموزش (اعم از نیازسنجی، طراحی و برنامه­ریزی آموزشی، اجرا و ارزیابی اثربخشی) برای سازمان­ها؛
  • مدل­های شایستگی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران و کارکنان سازمان­های صنعتی و خدماتی، دولتی و خصوصی؛
  • برگزاری آزمون­های استخدامی، مهارتی، تبدیل وضع و غیره (حضوری و غیرحضوری).
  • در خصوص دوره­های مربوط به کارکنان دانشگاه، نیازسنجی آموزشی (مبتنی بر تحلیل برنامه­های دانشگاه، تحلیل شغل و شاغل)، توسط اداره کل برنامه­ریزی و تحول سازمانی انجام و در کمیته­ای متشکل از مدیر کل برنامه­ریزی و تحول سازمانی (دبیر کمیته)، مدیر کل منابع انسانی و رئیس مرکز به همراه کارشناسان مربوطه، مراتب مورد بررسی و جهت طرح و تصویب در شورای سیاست­گذاری، اقدام می­شود. سپس مرکز راساً و یا از طریق درخواست از واحدها یا کارگزار نسبت به طراحی و برنامه­ریزی آموزشی و اجرای دوره­ها عمل می­نماید.
  • در خصوص دوره­های مربوط به اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه، به استناد مصوبه پیوست ۱ بند ۵ صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 24/09/۱۳۹۷ در خصوص "آیین­نامه افزایش توانمندی­ها و شایستگی های حرفه­ای اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاه تهران"، و ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه مورخ 11/03/1399، مرکز در نقش دبیرخانه و مجری موضوع این تبصره می­باشد.
  • دانشگاه نسبت به فراهم ­آوری امکانات برگزاری دوره ­ها (نظیر مکان برگزاری، نیروی اجرایی، هزینه ­های جاری، و تجهیز و توسعه فیزیکی و سامان ه­ای مرکز) اقدام می­نماید.