ماموریت ها

ماموریت ها

• آموزش و توانمندسازی حرفه‌ای کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران؛
• مدیریت فرآیند آموزشهای سازمانی شامل نیازسنجی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرا و ارزیابی اثربخشی دوره‌ها؛
• ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به سایر سازمان ها و جامعه.