اهداف

اهداف

• افزایش اثربخشی و کارایی سرمایه های انسانی در ارائه خدمات از طریق توسعه دانش و مهارت های متصدیان مشاغل؛
• افزایش توانمندی ها و شایستگی های حرفه ای مدیران و اعضای هیأت علمی جهت ایفای مؤثرتر نقش ها؛
• روزآمدسازی و ارتقا سطح دانش، مهارت و توانایی های کارکنان؛
• توسعه شاخص‌های رفتاری شامل اخلاق، ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی؛
• توسعه آگاهی‌های عمومی در ابعاد مختلف ارزش‌ های اسلامی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت کارکنان؛
• آماده سازی کارکنان و مدیران از بعد شایستگی های شغلی برای ارتقا به رده های شغلی بالاتر.