برنامه های مرکز

برنامه های مرکز

• برگزاری دوره‌های آموزش ضمن خدمت عمومی و تخصصی کارمندان، مدیران و اعضای هیأت علمی
• برگزاری منظم و فصلی دوره‌های آموزشی در راستای برنامه‌های توسعه دانشگاه تهران
• برگزاری آزمون‌های موردی نظیر آزمون اعمال مدرک، آزمون تبدیل وضع کارکنان
• بررسی درخواست‌های واحد‌های دانشگاه در خصوص برگزاری دوره و مجوز برگزاری و نظارت بر آن
• برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های موردی در راستای برنامه‌های دانشگاه و کشور
• ارزیابی‌های جدی تر دوره‌های آموزشی از منظر قواعد آموزشی و نظارت بر اجرای و ارزیابی انتهای دوره
• تعامل با معاونت برنامه‌ریزی، معاونت آموزشی و سایر معاونت‌ها به منظور نیازسنجی دوره‌های تخصصی
• کارمندان، مدیران و اعضای هیأت علمی
• شناسایی، بکارگیری و ارزشیابی مدرسین خبره (اعضای هیأت علمی و اعضای غیرهیات علمی)
• ثبت و ضبط محتوای کلیه دوره‌های برگزار شده
• تدوین محتواهای دوره‌های آموزشی برای برخی از دوره‌های منتخب
ارتقا سامانه‌های نرم افزاری، بانک‌های اطلاعاتی، زیرساخت‌های سخت افزاری و رفاهی برگزاری دوره‌های آموزشی
• طراحی وب‌سایت مرکز آموزش‌های ضمن خدمت و فعال‌تر نمودن شبکه‌های ارتباطی یا دانش‌پذیران و مدرسین
• بهره‌گیری هرچه بیشتر از آموزش الکترونیکی و برگزاری سبدی از آموزش‌ها و آزمون‌ها به شیوه الکترونیکی
• اخذ گواهی‌نامه های داخلی و بین‏ بین‌المللی مرتبط با آموزش‌های سازمانی
• تدوین دستورالعمل و شیوه نامه‌های مرتبط با آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان
• طراحی بروشورهای معرفی و تقویم آموزشی دوره‌های برون سازمانی
• ارائه گزارشات ادواری در خصوص عملکرد مرکز آموزش و برنامه‌ها و بودجه جهت تحقق اهداف
• رایزنی و ایجاد تعامل با سازمان‌ها جهت همکاری مشترک و برگزاری دوره‌های آموزشی