آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بند ۵ صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص امتیاز گذراندن دوره ها در ترفیع سالانهآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی
آیین‌نامه افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های حرفه ای اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه تهرانآیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ویژه اعضای هیات علمی
بخشنامه فصل زمستان ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل پائیز ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل تابستان ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل بهار ۱۳۹۹آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل زمستان ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل پائیز ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل تابستان ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
بخشنامه فصل بهار ۱۳۹۸آیین نامه ها و بخشنامه های ویژه کارکنان
فرم معرفی فراگیران دوره آموزشیفرم ها
فرم طرح درسفرم ها
فرم درخواست اخذ مجوز دوره برگزاری دوره به منظور توانمندسازی کارکنان، مدیران و اعضای هیأت علمیفرم ها